privacy

Welke juridische gronden voor het gebruik van mijn gegevens zijn er? Ik doe mijn best om privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In mijn privacyvoorwaarden lees je in ingewikkelde termen het hele verhaal. Kort gezegd komt dit op het volgende neer: Ik gebruik je gegevens voor het zorgvuldig afhandelen van een bestelling een aanvraag of ten behoeve van garantie. Dit is het geval bij: een  bestelling bezorging retouren aanvragen via telefoon, mail of social media contact via de contact pagina Daarnaast worden je gegevens gebruikt bij: reviews en klantbeoordelingen bezoek van de Pigment lokaal website wanneer je een account aanmaakt Ook worden je gegevens bewaard bij het inschrijven op de nieuwsbrief. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd. Het is ten alle tijden mogelijk te verzoeken je gegevens in te zien of te laten verwijderen. Wie heeft toegang tot mijn gegevens? We geven je gegevens alleen door wanneer dit nodig is ten behoeve van je bestelling. Het gaat dan om bezorgpartners en leveranciers.  Waar worden mijn gegevens bewaard? Je gegevens worden bewaard op een beveiligde server binnen de EU. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? Ik gebruik je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna worden deze verwijdert. In de praktijk komt dit neer op het volgende: Inactieve klantaccount worden na 7 jaar verwijdert. Van de belastingdienst moet ik mijn administratie 7 jaar bewaren. Facturen met jouw factuur- bestel- en betaalgegevens worden daarom 7 jaar bewaard. Daarna worden deze verwijdert. Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt je toestemming 5 jaar bewaard. Daarna wordt deze verwijdert. Hoe kan ik gebruik maken van mijn recht op privacy? Hier doe ik niet moeilijk over. Op het moment dat je te kennen geeft dat je de bewaarde gegevens die ik van je heb, wil laten verwijderen zal ik dit doen. Het is daarbij mogelijk een kopie te ontvangen van de gegevens die ik op dat moment van je heb. Uitschrijven op de nieuwsbrief gaat eenvoudig. Ik zal je daarna ook niet meer lastigvallen met mails. Ik heb vragen of klachten over mijn privacy? Je kunt me hierover ten alle tijden bellen of mailen. Schrijven kan ook naar: Het PigmentLokaal Meniststraat 5b 7091ZZ Dinxperlo Uiteraard sta je vrij een klacht in te dienen bij de privacy-autoriteit. WIe is verantwoordelijk voor mijn gegevens? Dat ben ik! Het Pigmentlokaal is een eenmensbedrijf, dus je mag mij er op aankijken! Wil je kloppen of mijn gegevens kloppen? dat kan! Mijn KVK is 77087933 Zo kun je me bereiken Telefoon: 06-42006353 Mail: info@hetpigmentlokaal.nl Post: Meniststraat 5b 7091zz Dinxperlo

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor cursussen en workshops Het pigment lokaal Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor cursussen en workshops die worden georganiseerd en uitgevoerd door Het pigment lokaal deze algemene voorwaarden wordt gesproken over cursus(sen) en cursist(en), waaronder ook verstaan worden workshop(s) en workshopvolger(s). 2 Het pigment lokaal  is gevestigd op de Meniststraat 5b Dinxperlo ingeschreven bij de KVK onder nr77087933  Op voorhand is het belangrijk te weten  er, als er onverhoopt toch iets voorvalt – indien de situatie het toelaat – in onderling overleg eerst naar een oplossing wordt gezocht alvorens de Algemene Voorwaarden te hanteren. Artikel 2: Inschrijving en betaling 1. Een inschrijving geldt voor één persoon. 2. De inschrijving voor een cursus is pas definitief als (een deel van) het verschuldigde cursusgeld is bijgeschreven op de bankrekening van Het pigment lokaal 3. In de inschrijvingsmail staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn. 4. Afgesproken kan worden dat het bedrag contant op de eerste cursusdag wordt voldaan. Hierover stelt de cursist Het pigment lokaalop de hoogte in een antwoord op deze inschrijvingsmail. 5. Als de betaling is ontvangen, stuurt Het pigment lokaalalle overige benodigde informatie over de cursus per email naar de cursist. 4. Indien eventuele deelbetalingen niet zijn voldaan vóór de in de inschrijvingsmail vermelde datum, behoudt Het pigment lokaalzich het recht voor om toegang tot de cursus aan de cursist te onthouden. 5. Indien de cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Het pigment lokaal voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag. Artikel 3: Prijzen 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 3. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is KrougieCreatief gerechtigd de vermelde prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Artikel 4: Annulering door en verhindering van de cursist 1. Annulering van deelname aan een cursus dient schriftelijk of per e-mail aan info@hetpigmentlokaal.nl te geschieden. 2. Bij annulering gelden de volgende regels. 2.1 Bij annulering van de cursus langer dan één (1) maand voor aanvang van de cursus is de annulering kosteloos. 2.2 Bij annulering van de cursus langer dan twee (2) weken voor aanvang van de cursus is de cursist 25% van het totale cursusgeld verschuldigd. 2.3 Bij annulering van de cursus langer dan één (1) week voor aanvang van de cursus is de cursist 50% van het totale cursusgeld verschuldigd. 2.4 Bij annulering van de cursus korter dan één (1) week voor aanvang van de cursus is de cursist het gehele (100%) cursusgeld verschuldigd. 3. Bij annulering na aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd, tenzij annulering plaats vindt op aantoonbare medische gronden. In dat geval wordt naar ratio cursusgeld gerestitueerd. Artikel 5: Annulering en wijzigingen door Het pigment lokaal 1.Het pigment lokaal behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de eerste cursusdag. De cursisten worden hierover op de hoogte gesteld. Het pigment lokaal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Het pigment lokaal de cursist een alternatief aan. Indien de cursist gebruik maakt van het geboden alternatief wordt het cursusgeld niet gerestitueerd. 2. Het pigment lokaal zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk één (1) week van tevoren. 3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of uit te stellen. Hierover krijgen alle reeds aangemelde cursisten tijdig bericht. Artikel 6: Aansprakelijkheid Cursisten 1. Gereedschappen en materialen die ter beschikking staan van cursisten tijdens de workshops blijven te allen tijde eigendom van Het pigment lokaal. Met uitzondering van het materialenpakket wat bij de cursusprijs inbegrepen is. Dit pakket is van de cursist, en dient dit na de cursus ook mee naar huis te nemen. Cursisten dienen met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen. 2. Schade aan materialen of eigendommen van Het pigment lokaal zullen worden verhaald op de cursist op basis van aanschafwaarde of herstelkosten. Artikel 7: Aansprakelijkheid Het pigment lokaal 1.Het pigment lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Het pigment lokaal of de annulering van de cursusovereenkomst tenzij Het pigment lokaal  opzet of grove schuld kan worden verweten. 2. Indien Het pigment lokaal enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het cursusgeld. 3. Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden. Artikel 8:Intellectuele eigendom 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Het pigment lokaal voorbehouden. 2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Het pigment lokaal is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Artikel 9. Publicaties 1. Druk- en/of zetfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat. 2. Tijdens de cursussen bij Het pigment lokaal kunnen er foto’s of films worden gemaakt. Dit gebeurt alleen na toestemming van de cursisten. Beeldmateriaal kan dan gebruikt worden voor de website of facebookpagina van Het pigment lokaal of andere promotiedoeleinden. Mocht dat niet gewenst zijn dan wordt het beeldmateriaal per direct verwijderd. Indien vooraf doorgegeven zullen wij het beeldmateriaal op voorhand niet gebruiken. Artikel 10: Toepasselijk recht 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Het pigment lokaal en overeenkomsten tussen Het pigment lokaal en de cursist of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Who we are

Our website address is: https://www.hetpigmentlokaal.nl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements